Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING  

DE GOLMEERZOUW

——————————————————————————————————————

1.    Bescherming van persoonsgegevens
2.    Tot wie kan je je wenden met vragen?
3.    Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?
4.    Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5.    Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?
6.    Hoe lang worden je gegevens bewaard?
7.    Wat zijn je rechten?
a.    Recht op intrekken toestemming
b.    Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8.    Op basis waarvan mogen wij je gegevens verwerken?

——————————————————————————————————————

1.    BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Golmeerzouw hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van mensen die onze zaal bezoeken omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur. 

2.    TOT WIE KAN JE JE WENDEN MET VRAGEN?

De Golmeerzouw is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele medewerker die je persoonsgegevens verwerkt wordt – in de betekenis van de GDPR – niet beschouwd als verantwoordelijke. 

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen van De Golmeerzouw kan je contact opnemen via het e-mailadres info@degolmeerzouw.be.

3.    VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De Golmeerzouw verwerkt je persoonsgegevens om haar dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Het kan dan gaan om het beheer van ticketverkoop, beheer van reservaties beheer van contactgegevens van verenigingen, het versturen van een eventuele nieuwsbrief. 

Wij verwerken je gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt ons bestuur uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat je  hiervoor uw toestemming geeft. 


4.    WELKE PERSONEN OF CATEGORIEËN VAN PERSONEN KUNNEN UW GEGEVENS “ONTVANGEN” (INKIJKEN, AANPASSEN, BEHEREN)?

De bestuursleden van De Golmeerzouw hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie. 

5.    HOE WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS INGEZAMELD?

Wij beschikken enkel over gegevens die je aan ons geeft. Wij verkrijgen op geen enkele andere manier persoonsgegevens. 

6.    HOE LANG WORDEN JE GEGEVENS BEWAARD?

Je gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht. 

7.    WAT ZIJN JE RECHTEN?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan je De Golmeerzouw (info@degolmeerzouw.be contacteren. De Golmeerzouw houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). Je hebt het recht om:

  • je gegevens te (laten) verbeteren (rectificatie)
  • je gegevens te (laten) wissen
  • de verwerking van je gegevens te beperken
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens
  • je gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a.    Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt. 

b.    Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Indien je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens of je hebt inbreuken vastgesteld, wend je dan tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
TEL: +32 (0)2 274 48 00
FAX: +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 

8.    RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan je persoonsgegevens mogen verwerkt worden. 
Voor de werking van De Golmeerzouw geldt voornamelijk dat wij op basis van je toestemming uw gegevens verwerken. Elke keer als je een actieve handeling stelt bvb

  • Aankoop tickets
  • Inschrijven voor onze nieuwsbrief
  • Reservatie maken, annuleren of verplaatsen

Geef je expliciet je toestemming om uw gegevens voor deze doeleinden te verwerken. Zoals hierboven vermeld kan je hiervoor altijd je toestemming intrekken. 

De verwerking van gegevens van leveranciers en contactpersonen in zaalverhuur gebeurd op basis van een overeenkomst. In deze gevallen hoeven wij geen toestemming te vragen.